IDataRecord.GetFieldType(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera Type informacje odpowiadające typowi Object, które zostałyby zwrócone z GetValue(Int32).Gets the Type information corresponding to the type of Object that would be returned from GetValue(Int32).

public:
 Type ^ GetFieldType(int i);
public Type GetFieldType (int i);
abstract member GetFieldType : int -> Type
Public Function GetFieldType (i As Integer) As Type

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Type informacje odpowiadające typowi Object, które zostałyby zwrócone z GetValue(Int32).The Type information corresponding to the type of Object that would be returned from GetValue(Int32).

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Uwagi

Te informacje mogą służyć do zwiększenia wydajności przez wskazanie metody dostępu o jednoznacznie określonym typie do wywołania.This information can be used to increase performance by indicating the strongly-typed accessor to call. (na przykład używanie GetInt32 jest około dziesięć razy szybsze niż przy użyciu GetValue).(for example, using GetInt32 is roughly ten times faster than using GetValue.)

Dotyczy