IDataRecord.GetInt16(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera 16-bitową liczbę całkowitą ze znakiem dla określonego pola.Gets the 16-bit signed integer value of the specified field.

public:
 short GetInt16(int i);
public short GetInt16 (int i);
abstract member GetInt16 : int -> int16
Public Function GetInt16 (i As Integer) As Short

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

16-bitowa liczba całkowita ze znakiem dla określonego pola.The 16-bit signed integer value of the specified field.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy