IDataRecord.GetName(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera nazwę pola do znalezienia.Gets the name for the field to find.

public:
 System::String ^ GetName(int i);
public string GetName (int i);
abstract member GetName : int -> string
Public Function GetName (i As Integer) As String

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Nazwa pola lub ciąg pusty (""), jeśli nie ma wartości do zwrócenia.The name of the field or the empty string (""), if there is no value to return.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy