IDataRecord.GetValue(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca wartość określonego pola.Return the value of the specified field.

public:
 System::Object ^ GetValue(int i);
public object GetValue (int i);
abstract member GetValue : int -> obj
Public Function GetValue (i As Integer) As Object

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.The index of the field to find.

Zwraca

Object, która będzie zawierać wartość pola po powrocie.The Object which will contain the field value upon return.

Wyjątki

Przekazano indeks poza zakresem od 0 do FieldCount.The index passed was outside the range of 0 through FieldCount.

Dotyczy