IDbDataParameter.Precision Właściwość

Definicja

Wskazuje precyzję parametrów liczbowych.Indicates the precision of numeric parameters.

public:
 property System::Byte Precision { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
public byte Precision { get; set; }
member this.Precision : byte with get, set
Public Property Precision As Byte

Wartość właściwości

Byte

Maksymalna liczba cyfr użyta do reprezentowania właściwości Value obiektu parametru dostawcy danych.The maximum number of digits used to represent the Value property of a data provider Parameter object. Wartość domyślna to 0, co oznacza, że dostawca danych ustawia precyzję dla wartości.The default value is 0, which indicates that a data provider sets the precision for Value.

Dotyczy