ITableMapping.SourceTable Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę z uwzględnieniem wielkości liter tabeli źródłowej.Gets or sets the case-sensitive name of the source table.

public:
 property System::String ^ SourceTable { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string SourceTable { get; set; }
member this.SourceTable : string with get, set
Public Property SourceTable As String

Wartość właściwości

String

Nazwa z uwzględnieniem wielkości liter w tabeli źródłowej.The case-sensitive name of the source table.

Dotyczy