ITableMappingCollection.Contains(String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja zawiera mapowanie tabeli z określoną nazwą tabeli źródłowej.Gets a value indicating whether the collection contains a table mapping with the specified source table name.

public:
 bool Contains(System::String ^ sourceTableName);
public bool Contains (string? sourceTableName);
public bool Contains (string sourceTableName);
abstract member Contains : string -> bool
Public Function Contains (sourceTableName As String) As Boolean

Parametry

sourceTableName
String

Nazwa z uwzględnieniem wielkości liter w tabeli źródłowej.The case-sensitive name of the source table.

Zwraca

Boolean

true Jeśli istnieje mapowanie tabeli z określoną nazwą tabeli źródłowej, w przeciwnym razie false .true if a table mapping with the specified source table name exists, otherwise false.

Dotyczy