DuplicateKeyException Klasa

Definicja

Zgłaszane, gdy podjęto próbę dodania obiektu do pamięci podręcznej tożsamości przy użyciu klucza, który jest już używany.Thrown when an attempt is made to add an object to the identity cache by using a key that is already being used.

public ref class DuplicateKeyException : InvalidOperationException
public class DuplicateKeyException : InvalidOperationException
type DuplicateKeyException = class
    inherit InvalidOperationException
Public Class DuplicateKeyException
Inherits InvalidOperationException
Dziedziczenie

Konstruktory

DuplicateKeyException(Object)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DuplicateKeyException klasy.Initializes a new instance of the DuplicateKeyException class.

DuplicateKeyException(Object, String)

Inicjuje nowe wystąpienie DuplicateKeyException klasy, odwołując się do zduplikowanego klucza i dostarczając komunikat o błędzie.Initializes a new instance of the DuplicateKeyException class by referencing the duplicate key and providing an error message.

DuplicateKeyException(Object, String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie DuplicateKeyException klasy, odwołując się do zduplikowanego klucza, dostarczając komunikat o błędzie i określając wyjątek, który spowodował zgłoszenie tego wyjątku.Initializes a new instance of the DuplicateKeyException class by referencing the duplicate key, providing an error message, and specifying the exception that caused this exception to be thrown.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zawierają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.Gets a collection of key/value pairs that provide additional user-defined information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.Gets or sets a link to the help file associated with this exception.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia wartość HRESULT, kodowane wartości liczbowe przypisane do określonego wyjątku.Gets or sets HRESULT, a coded numerical value that is assigned to a specific exception.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Pobiera wystąpienie Exception, które spowodowało wyjątek bieżący.Gets the Exception instance that caused the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.Gets a message that describes the current exception.

(Odziedziczone po Exception)
Object

Pobiera obiekt, który spowodował wyjątek.Gets the object that caused the exception.

Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.Gets or sets the name of the application or the object that causes the error.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera ciąg reprezentujący bezpośrednie ramki w stosie wywołań.Gets a string representation of the immediate frames on the call stack.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.Gets the method that throws the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca Exception, który jest główną przyczyną jednego lub kilku kolejnych wyjątków.When overridden in a derived class, returns the Exception that is the root cause of one or more subsequent exceptions.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, ustawia SerializationInfo z informacjami o wyjątku.When overridden in a derived class, sets the SerializationInfo with information about the exception.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.Gets the runtime type of the current instance.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.Creates and returns a string representation of the current exception.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.Occurs when an exception is serialized to create an exception state object that contains serialized data about the exception.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy