Link<T> Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury.Initializes a new instance of the Link<T> structure.

Przeciążenia

Link<T>(IEnumerable<T>)

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury, odwołując się do źródła.Initializes a new instance of the Link<T> structure by referencing the source.

Link<T>(Link<T>)

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury przez skopiowanie stanu wewnętrznego z innego Link<T> wystąpienia.Initializes a new instance of the Link<T> structure by copying the internal state from another Link<T> instance.

Link<T>(T)

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury przez odwołanie do wartości właściwości.Initializes a new instance of the Link<T> structure by referencing the value of the property.

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury, odwołując się do źródła.Initializes a new instance of the Link<T> structure by referencing the source.

public:
 Link(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ source);
public Link (System.Collections.Generic.IEnumerable<T> source);
new System.Data.Linq.Link<'T> : seq<'T> -> System.Data.Linq.Link<'T>
Public Sub New (source As IEnumerable(Of T))

Parametry

source
IEnumerable<T>

Kolekcja źródłowa.The source collection.

Uwagi

Użyj tego konstruktora, Link<T> aby zainicjować z odroczonym modułem ładującym wartości (Implements) IEnumerable<T>Use this constructor to initialize the Link<T> with a deferred value loader (implements IEnumerable<T>)

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury przez skopiowanie stanu wewnętrznego z innego Link<T> wystąpienia.Initializes a new instance of the Link<T> structure by copying the internal state from another Link<T> instance.

public:
 Link(System::Data::Linq::Link<T> link);
public Link (System.Data.Linq.Link<T> link);
new System.Data.Linq.Link<'T> : System.Data.Linq.Link<'T> -> System.Data.Linq.Link<'T>
Public Sub New (link As Link(Of T))

Parametry

link
Link<T>

Link<T> Wystąpienie, z którego ma zostać skopiowane.The Link<T> instance from which to copy.

Inicjuje nowe wystąpienie Link<T> struktury przez odwołanie do wartości właściwości.Initializes a new instance of the Link<T> structure by referencing the value of the property.

public:
 Link(T value);
public Link (T value);
new System.Data.Linq.Link<'T> : 'T -> System.Data.Linq.Link<'T>
Public Sub New (value As T)

Parametry

value
T

Wartość właściwości.The value for the property.

Uwagi

Użyj tego konstruktora, gdy wartość właściwości jest już znana.Use this constructor when the value for the property is already known.

Dotyczy