Link<T>.HasValue Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy źródło ma wartość.Gets a value that specifies whether the source has a value.

public:
 property bool HasValue { bool get(); };
public bool HasValue { get; }
member this.HasValue : bool
Public ReadOnly Property HasValue As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli źródło ma przypisaną lub załadowana wartość (w tym wartość null); w przeciwnym razie. falsetrue if the source has an assigned or loaded value (including null); otherwise, false.

Dotyczy