Link<T>.Value Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość przypisaną do lub załadowana przez Link<T>.Gets or sets the value assigned to or loaded by the Link<T>.

public:
 property T Value { T get(); void set(T value); };
public T Value { get; set; }
member this.Value : 'T with get, set
Public Property Value As T

Wartość właściwości

T

Wartość tej właściwości odroczonej.The value of this deferred property.

Dotyczy