Table<TEntity>.Context Właściwość

Definicja

Pobiera DataContext, który został użyty do pobrania tego Table<TEntity>.Gets the DataContext that has been used to retrieve this Table<TEntity>.

public:
 property System::Data::Linq::DataContext ^ Context { System::Data::Linq::DataContext ^ get(); };
public System.Data.Linq.DataContext Context { get; }
member this.Context : System.Data.Linq.DataContext
Public ReadOnly Property Context As DataContext

Wartość właściwości

Kontekst danych, który został użyty do pobrania tej tabeli.The data context that has been used to retrieve this table.

Implementuje

Dotyczy