Table<TEntity>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Pobiera moduł wyliczający, który wykonuje iterację kolekcji.Gets an enumerator that iterates through the collection.

public:
 System::Collections::Generic::IEnumerator<TEntity> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<TEntity> GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'Entity (requires 'Entity : null)>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TEntity)

Zwraca

IEnumerator<TEntity>

Moduł wyliczający, który może być używany do iteracji kolekcji.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy