Table<TEntity>.GetModifiedMembers(TEntity) Metoda

Definicja

Zwraca tablicę zmodyfikowanych elementów członkowskich, które zawierają ich bieżące i oryginalne wartości.Returns an array of modified members that contain their current and original values.

public:
 cli::array <System::Data::Linq::ModifiedMemberInfo> ^ GetModifiedMembers(TEntity entity);
public System.Data.Linq.ModifiedMemberInfo[] GetModifiedMembers (TEntity entity);
member this.GetModifiedMembers : 'Entity -> System.Data.Linq.ModifiedMemberInfo[]
Public Function GetModifiedMembers (entity As TEntity) As ModifiedMemberInfo()

Parametry

entity
TEntity

Jednostka, z której ma zostać pobrana tablica.The entity from which to get the array.

Zwraca

Tablica zmodyfikowanych elementów członkowskich, która zawiera ich bieżące i oryginalne wartości.An array of modified members that contain their current and original values.

Dotyczy