Table<TEntity>.GetOriginalEntityState(TEntity) Metoda

Definicja

Zwraca wystąpienie Table<TEntity>, które zawiera pierwotny stan jednostki.Returns a Table<TEntity> instance that contains the original state of the entity.

public:
 TEntity GetOriginalEntityState(TEntity entity);
public TEntity GetOriginalEntityState (TEntity entity);
member this.GetOriginalEntityState : 'Entity -> 'Entity
Public Function GetOriginalEntityState (entity As TEntity) As TEntity

Parametry

entity
TEntity

Jednostka, której oryginalny stan ma zostać zwrócony.The entity whose original state is to be returned.

Zwraca

TEntity

Wystąpienie Table<TEntity>, które zawiera pierwotny stan jednostki.A Table<TEntity> instance that contains the original state of the entity.

Uwagi

Ta metoda zwraca oryginalny stan jednostki, ponieważ została utworzona lub dołączona do bieżącego DataContext.This method returns the original state of an entity since it was either created or attached to the current DataContext. Oryginalny stan jednostki, która została zserializowana i deserializowana, musi być zapewniony przez niezależny mechanizm śledzenia i dostarczany, gdy jednostka jest dołączona do nowego DataContext.The original state of an entity that has been serialized and deserialized must be provided by an independent tracking mechanism and supplied when the entity is attached to a new DataContext. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz operacje pobierania i cud danych w aplikacjach N-warstwowych (LINQ to SQL).For more information, see Data Retrieval and CUD Operations in N-Tier Applications (LINQ to SQL).

Dotyczy