Table<TEntity>.InsertAllOnSubmit<TSubEntity>(IEnumerable<TSubEntity>) Metoda

Definicja

Dodaje wszystkie jednostki kolekcji do DataContext w stanie pending insert.Adds all entities of a collection to the DataContext in a pending insert state.

public:
generic <typename TSubEntity>
 where TSubEntity : TEntity void InsertAllOnSubmit(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSubEntity> ^ entities);
public void InsertAllOnSubmit<TSubEntity> (System.Collections.Generic.IEnumerable<TSubEntity> entities) where TSubEntity : TEntity;
member this.InsertAllOnSubmit : seq<#'Entity> -> unit
Public Sub InsertAllOnSubmit(Of TSubEntity As TEntity) (entities As IEnumerable(Of TSubEntity))

Parametry typu

TSubEntity

Typ elementów do wstawienia.The type of the elements to insert.

Parametry

entities
IEnumerable<TSubEntity>

Jednostki do dodania.The entities to add.

Uwagi

Dodane jednostki nie będą znajdować się w wynikach zapytania do momentu wywołania SubmitChanges.The added entities will not be in query results until after SubmitChanges has been called.

Dotyczy