Table<TEntity>.IListSource.GetList Metoda

Definicja

Zwraca IList, które można powiązać ze źródłem danych z obiektu, który nie implementuje IList samego.Returns an IList that can be bound to a data source from an object that does not implement an IList itself.

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Zwraca

IList, które można powiązać ze źródłem danych.An IList that can be bound to a data source.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Table<TEntity> jest rzutowane na interfejs IListSource.It can be used only when the Table<TEntity> instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy