Table<TEntity>.IQueryable.ElementType Właściwość

Definicja

Pobiera typ elementów, które są zwracane, gdy jest wykonywane drzewo wyrażenia skojarzone z tym obiektem.Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this object is executed.

property Type ^ System::Linq::IQueryable::ElementType { Type ^ get(); };
Type System.Linq.IQueryable.ElementType { get; }
System.Linq.IQueryable.ElementType
 ReadOnly Property ElementType As Type Implements IQueryable.ElementType

Wartość właściwości

Typ elementów, które są zwracane, gdy jest wykonywane drzewo wyrażenia skojarzone z tym obiektem.The type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this object is executed.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Table<TEntity> jest rzutowane na interfejs IQueryable.It can be used only when the Table<TEntity> instance is cast to an IQueryable interface.

Dotyczy