Table<TEntity>.IQueryable.Expression Właściwość

Definicja

Pobiera drzewo wyrażenia skojarzone z tym wystąpieniem IQueryable.Gets the expression tree that is associated with this instance of IQueryable.

property System::Linq::Expressions::Expression ^ System::Linq::IQueryable::Expression { System::Linq::Expressions::Expression ^ get(); };
System.Linq.Expressions.Expression System.Linq.IQueryable.Expression { get; }
System.Linq.IQueryable.Expression
 ReadOnly Property Expression As Expression Implements IQueryable.Expression

Wartość właściwości

Expression, która jest skojarzona z tym wystąpieniem IQueryable.The Expression that is associated with this instance of IQueryable.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie Table<TEntity> jest rzutowane na interfejs IQueryable.It can be used only when the Table<TEntity> instance is cast to an IQueryable interface.

Dotyczy