EnumMember.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość tego elementu członkowskiego wyliczenia.Gets the value of this enumeration member.

public:
 property System::Object ^ Value { System::Object ^ get(); };
public object Value { get; }
member this.Value : obj
Public ReadOnly Property Value As Object

Wartość właściwości

Object

Dotyczy