ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element członkowski w bieżącym położeniu.Gets the member at the current position.

public:
 property T Current { T get(); };
public T Current { get; }
member this.Current : 'T
Public ReadOnly Property Current As T

Wartość właściwości

T

Element członkowski w bieżącym położeniu.The member at the current position.

Implementuje

Dotyczy