ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przenosi do następnego elementu członkowskiego w kolekcji typu ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.Moves to the next member in the collection of type ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

trueJeśli moduł wyliczający jest przenoszony w kolekcji typu ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator; falsew przeciwnym razie.true if the enumerator is moved in the collection of type ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy