ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.Reset Metoda

Definicja

Ustawia położenie modułu wyliczającego przed pierwszym pozycją w kolekcji ReadOnlyMetadataCollection<T>typu.Positions the enumerator before the first position in the collection of type ReadOnlyMetadataCollection<T>.

public:
 virtual void Reset();
public void Reset ();
abstract member Reset : unit -> unit
override this.Reset : unit -> unit
Public Sub Reset ()

Implementuje

Dotyczy