ReadOnlyMetadataCollection<T>.Enumerator.IEnumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element członkowski w bieżącym położeniu.Gets the member at the current position.

property System::Object ^ System::Collections::IEnumerator::Current { System::Object ^ get(); };
object System.Collections.IEnumerator.Current { get; }
System.Collections.IEnumerator.Current
 ReadOnly Property Current As Object Implements IEnumerator.Current

Wartość właściwości

Element członkowski w bieżącym położeniu.The member at the current position.

Implementuje

Dotyczy