EntityCollection<TEntity> Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EntityCollection<TEntity>.Initializes a new instance of the EntityCollection<TEntity> class.

public:
 EntityCollection();
public EntityCollection ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor publiczny dla programu EntityCollection<TEntity> jest przeznaczony do użycia przez usługi obiektów podczas deserializacji grafów obiektów.This public constructor for EntityCollection<TEntity> is intended to be used by Object Services when deserializing object graphs. Zamiast korzystać z tego konstruktora należy uzyskać dostęp do wystąpienia z EntityCollection<TEntity> właściwości nawigacji.You should access an instance of EntityCollection<TEntity> from a navigation property instead of using this constructor.

Do przechowywania niepowiązanej kolekcji obiektów określonego typu jednostki, takich jak wynik ObjectQuery<T> , należy użyć wystąpienia List<T> .To store an unrelated collection of objects of a specific entity type, such as the result of an ObjectQuery<T>, use an instance of List<T>.

Dotyczy