EntityCollection<TEntity>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który jest używany do iteracji obiektów w kolekcji.Returns an enumerator that is used to iterate through the objects in the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<TEntity> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<TEntity> GetEnumerator ();
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'Entity (requires 'Entity : null and 'Entity :> System.Data.Objects.DataClasses.IEntityWithRelationships)>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<'Entity (requires 'Entity : null)>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of TEntity)

Zwraca

IEnumerator<TEntity>

Jest IEnumerator to iteracja zestawu wartości przechowywanych w pamięci podręcznej EntityCollection<TEntity> .An IEnumerator that iterates through the set of values cached by EntityCollection<TEntity>.

Implementuje

Dotyczy