EntityCollection<TEntity>.IListSource.GetList Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję jako IList użytą do powiązania danych.Returns the collection as an IList used for data binding.

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
abstract member System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
override this.System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Zwraca

IList

IListObiektów jednostki.An IList of entity objects.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy EntityCollection<TEntity> wystąpienie jest rzutowane do IListSource interfejsu.It can be used only when the EntityCollection<TEntity> instance is cast to an IListSource interface.

Ta metoda umożliwia powiązanie danych z EntityCollection<TEntity> .This method enables data binding to an EntityCollection<TEntity>. Jest on wywoływany przez kontrolkę powiązaną z kolekcją.It is called by the control bound to the collection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązywanie obiektów z kontrolkami.For more information, see Binding Objects to Controls.

Dotyczy