EntityReference<TEntity>.CreateSourceQuery Metoda

Definicja

Tworzy równoważne zapytanie obiektu, które zwraca powiązany obiekt.Creates an equivalent object query that returns the related object.

public:
 System::Data::Objects::ObjectQuery<TEntity> ^ CreateSourceQuery();
public System.Data.Objects.ObjectQuery<TEntity> CreateSourceQuery ();
override this.CreateSourceQuery : unit -> System.Data.Objects.ObjectQuery<'Entity (requires 'Entity : null and 'Entity :> System.Data.Objects.DataClasses.IEntityWithRelationships)>
override this.CreateSourceQuery : unit -> System.Data.Objects.ObjectQuery<'Entity (requires 'Entity : null)>
Public Function CreateSourceQuery () As ObjectQuery(Of TEntity)

Zwraca

ObjectQuery<TEntity>

ObjectQuery<T>Zwraca powiązanego obiektu.An ObjectQuery<T> that returns the related object.

Wyjątki

Gdy obiekt jest w Added stanie.When the object is in an Added state.

-lub--or-

Gdy obiekt jest w stanie innym Detached MergeOption niż NoTracking .When the object is in a Detached state with a MergeOption other than NoTracking.

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania nowego wystąpienia, ObjectQuery<T> które jest wykonywane, zwracając obiekt pokrewny.This method is used to obtain a new instance of ObjectQuery<T> that, when it is executed, returns the related object. Jest to przydatne jako punkt początkowy dla bardziej złożonej kwerendy, Unii lub filtrowanego zapytania lub do zwrócenia przywoływanego obiektu w stanie odłączonym przy użyciu NoTracking opcji.This is useful as the starting point for a more complex join, union, or filtered query, or to return the referenced object in a detached state using the NoTracking option.

Dotyczy