RelatedEnd.TargetRoleName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę roli na końcu elementu docelowego relacji.Gets the role name at the target end of the relationship.

public:
 property System::String ^ TargetRoleName { System::String ^ get(); };
public string TargetRoleName { get; }
member this.TargetRoleName : string
Public ReadOnly Property TargetRoleName As String

Wartość właściwości

String

A to String Nazwa roli.A String that is the role name.

Implementuje

Przykłady

Przykład w tym temacie jest oparty na Microsoft SQL Server przykładów produktu: Database.The example in this topic is based on the Microsoft SQL Server Product Samples: Database. Przykład dodaje nowe SalesOrderHeader jednostki do Contact jednostki.The example adds new SalesOrderHeader entities to the Contact entity. Następnie pobiera wszystkie powiązane zakończenia z Contact jednostki i wyświetla nazwę relacji, nazwę roli źródłowej i nazwę roli docelowej dla każdego powiązanego końca.Then it gets all related ends from the Contact entity and displays relationship name, source role name, and target role name for each related end.

using (AdventureWorksEntities context =
  new AdventureWorksEntities())
{
  Contact contact = new Contact();

  // Create a new SalesOrderHeader.
  SalesOrderHeader newSalesOrder1 = new SalesOrderHeader();
  // Add SalesOrderHeader to the Contact.
  contact.SalesOrderHeaders.Add(newSalesOrder1);

  // Create another SalesOrderHeader.
  SalesOrderHeader newSalesOrder2 = new SalesOrderHeader();
  // Add SalesOrderHeader to the Contact.
  contact.SalesOrderHeaders.Add(newSalesOrder2);

  // Get all related ends
  IEnumerable<IRelatedEnd> relEnds =
    ((IEntityWithRelationships)contact).RelationshipManager
    .GetAllRelatedEnds();

  foreach (IRelatedEnd relEnd in relEnds)
  {
    Console.WriteLine("Relationship Name: {0}", relEnd.RelationshipName);
    Console.WriteLine("Source Role Name: {0}", relEnd.SourceRoleName);
    Console.WriteLine("Target Role Name: {0}", relEnd.TargetRoleName);
  }
}
Using context As New AdventureWorksEntities()
  Dim contact As New Contact()

  ' Create a new SalesOrderHeader. 
  Dim newSalesOrder1 As New SalesOrderHeader()
  ' Add SalesOrderHeader to the Contact. 
  contact.SalesOrderHeaders.Add(newSalesOrder1)

  ' Create another SalesOrderHeader. 
  Dim newSalesOrder2 As New SalesOrderHeader()
  ' Add SalesOrderHeader to the Contact. 
  contact.SalesOrderHeaders.Add(newSalesOrder2)

  ' Get all related ends 
  Dim relEnds As IEnumerable(Of IRelatedEnd) = DirectCast(contact, IEntityWithRelationships).RelationshipManager.GetAllRelatedEnds()

  For Each relEnd As IRelatedEnd In relEnds
    Console.WriteLine("Relationship Name: {0}", relEnd.RelationshipName)
    Console.WriteLine("Source Role Name: {0}", relEnd.SourceRoleName)
    Console.WriteLine("Target Role Name: {0}", relEnd.TargetRoleName)
  Next
End Using

Uwagi

Nazwa roli jest określana przez Role atrybut End elementu w skojarzeniu, który definiuje tę relację w modelu koncepcyjnym.The role name is specified by the Role attribute of the End element in the association that defines this relationship in the conceptual model. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz element Association (CSDL).For more information, see Association Element (CSDL).

Dotyczy

Zobacz też