RelatedEnd.ValidateEntityForAttach<TEntity>(TEntity, Int32, Boolean) Metoda

Definicja

Określa, czy obiekt może być dołączony do lokalnej kolekcji lub odwołania.Determines whether an object can be attached to the local collection or reference.

protected public:
generic <typename TEntity>
 void ValidateEntityForAttach(TEntity entity, int index, bool allowCollection);
protected internal void ValidateEntityForAttach<TEntity> (TEntity entity, int index, bool allowCollection);
member this.ValidateEntityForAttach : 'Entity * int * bool -> unit
Protected Friend Sub ValidateEntityForAttach(Of TEntity) (entity As TEntity, index As Integer, allowCollection As Boolean)

Parametry typu

TEntity

Typ obiektu do zweryfikowania.The type of the object to validate.

Parametry

entity
TEntity

Zweryfikowany obiekt.The object being validated.

index
Int32

Pozycja sprawdzanego obiektu w kolekcji.The position of the object being validated in the collection.

allowCollection
Boolean

Wskazuje, czy obiekt jest członkiem kolekcji.Indicates whether the object is a member of a collection.

Wyjątki

Po dołączeniu obiektu null .When the object being attached is null.

-lub--or-

Obiekt dołączany do powiązanego końca nie istnieje w taki sam ObjectContext sposób, jak obiekt źródłowy.The object being attached to the related end does not exist in the same ObjectContext as the source object.

-lub--or-

Obiekt, który jest dołączany jest w Added Deleted stanie lub.The object being attached is in the Added or Deleted state.

Uwagi

ValidateEntityForAttach<TEntity>Metoda jest wywoływana przez usługi obiektów podczas operacji Attach.The ValidateEntityForAttach<TEntity> method is called by Object Services during an attach operation.

Dotyczy