ObjectQuery<T>.OfType<TResultType> Metoda

Definicja

Ogranicza zapytanie tylko do wyników określonego typu.Limits the query to only results of a specific type.

public:
generic <typename TResultType>
 System::Data::Objects::ObjectQuery<TResultType> ^ OfType();
public System.Data.Objects.ObjectQuery<TResultType> OfType<TResultType> ();
member this.OfType : unit -> System.Data.Objects.ObjectQuery<'ResultType>
Public Function OfType(Of TResultType) () As ObjectQuery(Of TResultType)

Parametry typu

TResultType

Typ ObjectResult<T> zwracany, gdy zapytanie jest wykonywane z zastosowanym filtrem.The type of the ObjectResult<T> returned when the query is executed with the applied filter.

Zwraca

ObjectQuery<TResultType>

Nowe wystąpienie ObjectQuery<T>, które jest równoważne z oryginalnym wystąpieniem z zastosowaniem OFTYPE .A new ObjectQuery<T> instance that is equivalent to the original instance with OFTYPE applied.

Wyjątki

Określony typ jest nieprawidłowy.The type specified is not valid.

Uwagi

OfType służy do filtrowania wyników zapytania według określonej jednostki lub typu złożonego.OfType is used to filter query results by a specific entity or complex type. Obsługuje model koncepcyjny z dziedziczeniem obiektów.This supports a conceptual model with object inheritance. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Entity Data Model: dziedziczenie.For more information, see Entity Data Model: Inheritance.

Metodę OfType można stosować tylko do ObjectQuery<T> typu jednostki lub typu złożonego, który jest zdefiniowany w modelu EDM.The OfType method can only be applied to an ObjectQuery<T> of an entity type or complex type that is defined in the EDM.

Dotyczy

Zobacz też