ObjectQuery<T>.Union(ObjectQuery<T>) Metoda

Definicja

Łączy wyniki zapytania z wynikami zapytania innego obiektu, bez żadnych duplikatów.Combines the results of the query with the results of another object query, without any duplicates.

public:
 System::Data::Objects::ObjectQuery<T> ^ Union(System::Data::Objects::ObjectQuery<T> ^ query);
public System.Data.Objects.ObjectQuery<T> Union (System.Data.Objects.ObjectQuery<T> query);
member this.Union : System.Data.Objects.ObjectQuery<'T> -> System.Data.Objects.ObjectQuery<'T>
Public Function Union (query As ObjectQuery(Of T)) As ObjectQuery(Of T)

Parametry

query
ObjectQuery<T>

ObjectQuery<T>, która reprezentuje wyniki do dodania.An ObjectQuery<T> that represents the results to add.

Zwraca

Nowe wystąpienie ObjectQuery<T>, które jest równoważne z oryginalnym wystąpieniem z Unią zastosowana w celu dodania wyników określonego query.A new ObjectQuery<T> instance that is equivalent to the original instance with UNION applied to add the results of the specified query.

Wyjątki

Parametr query ma wartość null.The query parameter is null.

Przykłady

Ten przykład jest oparty na Microsoft SQL Server przykładach produktu: Database.This example is based on the Microsoft SQL Server Product Samples: Database. W przykładzie zastosowano Union metodę, aby utworzyć nowy obiekt ObjectQuery<T>.The example uses Union method to creates a new ObjectQuery<T> object.

int productID = 100;
using (AdventureWorksEntities context =
  new AdventureWorksEntities())
{
  string queryString = @"SELECT VALUE product 
    FROM AdventureWorksEntities.Products AS product 
    WHERE product.ProductID < @productID";

  ObjectQuery<Product> productQuery =
    new ObjectQuery<Product>(queryString,
      context, MergeOption.NoTracking);

  ObjectQuery<Product> productQuery2 =
    new ObjectQuery<Product>(queryString,
      context, MergeOption.NoTracking);

  ObjectQuery<Product> productQuery3 =
    productQuery.Union(productQuery2);

  productQuery3.Parameters.Add(new ObjectParameter("productID", productID));

  Console.WriteLine("Result of Union");
  Console.WriteLine("------------------");

  // Iterate through the collection of Product items, 
  // after the Union method was called on two queries.
  foreach (Product result in productQuery3)
  {
    Console.WriteLine("Product Name: {0}", result.ProductID);
  }
}
Dim productID = 100
Using context As New AdventureWorksEntities()
  Dim queryString As String = "SELECT VALUE product FROM AdventureWorksEntities.Products AS product " & _
      " WHERE product.ProductID < @productID"
  Dim productQuery As New ObjectQuery(Of Product)(queryString, context, MergeOption.NoTracking)

  Dim productQuery2 As New ObjectQuery(Of Product)(queryString, context, MergeOption.NoTracking)

  Dim productQuery3 As ObjectQuery(Of Product) = productQuery.Union(productQuery2)

  productQuery3.Parameters.Add(New ObjectParameter("productID", productID))

  Console.WriteLine("Result of Union")
  Console.WriteLine("------------------")

  ' Iterate through the collection of Product items, 
  ' after the Union method was called on two queries. 
  For Each result As Product In productQuery3
    Console.WriteLine("Product Name: {0}", result.ProductID)
  Next
End Using

Uwagi

Union dodaje wyniki podanej query bez żadnych duplikatów.Union adds the results of the supplied query without any duplicates.

Podane query, które definiują wyniki do dodania, muszą być tego samego typu lub typu, który można podwyższyć poziomu do typu tej ObjectQuery<T>.The supplied query that defines the results to add must be of the same type or of a type that can be promoted to the type of this ObjectQuery<T>. Na przykład poniższe są prawidłowe, ponieważ DiscontinuedProducts można podwyższyć poziom do Products:For example, the following is valid because DiscontinuedProducts can be promoted to Products:

ObjectQuery<Product>.Union(ObjectQuery<DiscontinuedProduct>)

Poniższe elementy spowodują zgłoszenie wyjątku, ponieważ Products nie można podwyższyć poziomu do DiscontinuedProducts.The following will throw an exception because Products cannot be promoted to DiscontinuedProducts.

ObjectQuery <DiscontinuedProduct>.Union(ObjectQuery<Product>)

W przypadku ObjectQuery<T> typu DbDataRecordrekordy w obu zapytaniach muszą mieć taką samą liczbę kolumn, a typy w kolumnach DbDataRecord przekazaną query muszą być awansowane do typów kolumn w DbDataRecord ObjectQuery<T>.For an ObjectQuery<T> of type DbDataRecord, the records in both queries must have the same number of columns, and the types in the columns of the DbDataRecord of the passed query must be promotable to the types of the columns in the DbDataRecord of the ObjectQuery<T>.

Parametry, które są zdefiniowane w podanych query są scalane z parametrami, które są zdefiniowane w wystąpieniu ObjectQuery<T>.Parameters that are defined in the supplied query are merged with parameters that are defined in the ObjectQuery<T> instance. Parametry w połączonych ObjectParameterCollectionmuszą być unikatowe.Parameters must be unique in the combined ObjectParameterCollection. W połączonej kolekcji nie mogą istnieć dwa parametry o tej samej nazwie.There cannot be two parameters in the combined collection with the same name. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konstruktor zapytań metod.For more information, see Query Builder Methods.

Wyniki zapytania dziedziczą połączenie z wystąpienia ObjectQuery<T>, na którym został wywołany Union.The resulting query inherits the connection from the ObjectQuery<T> instance on which Union was called.

Dotyczy

Zobacz też