ObjectQuery.CommandText Właściwość

Definicja

Zwraca tekst polecenia dla zapytania.Returns the command text for the query.

public:
 property System::String ^ CommandText { System::String ^ get(); };
public string CommandText { get; }
member this.CommandText : string
Public ReadOnly Property CommandText As String

Wartość właściwości

String

stringWartość.A string value.

Dotyczy