ObjectQuery.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

Obiekt IEnumerator, który może być używany do iterowania po kolekcji.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Wywołanie IEnumerable.GetEnumerator wykonuje zapytanie z opcją scalania, która jest określona przez właściwość MergeOption.Calling IEnumerable.GetEnumerator executes the query with the merge option that is specified by the MergeOption property.

Instrukcja foreach C# języka (For Each w Visual Basic) ukrywa złożoność modułów wyliczających.The foreach statement of the C# language (For Each in Visual Basic) hides the complexity of the enumerators. W związku z tym zaleca się używanie foreach zamiast bezpośredniego manipulowania modułem wyliczającym.Therefore, using foreach is recommended, instead of directly manipulating the enumerator.

Moduły wyliczające mogą służyć do odczytu danych w kolekcji, ale nie można za ich pomocą modyfikować kolekcji źródłowej.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Dotyczy

Zobacz też