ObjectQuery.IListSource.ContainsListCollection Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kolekcja zwrócona przez zapytanie zawiera obiekty kolekcji.Gets a value that indicates whether the collection returned by the query contains collection objects.

property bool System::ComponentModel::IListSource::ContainsListCollection { bool get(); };
bool System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection { get; }
System.ComponentModel.IListSource.ContainsListCollection
 ReadOnly Property ContainsListCollection As Boolean Implements IListSource.ContainsListCollection

Wartość właściwości

Wartość logiczna.A Boolean value.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectQuery<T> jest rzutowane na interfejs IListSource.It can be used only when the ObjectQuery<T> instance is cast to an IListSource interface.

Ta właściwość zawsze zwraca false, ponieważ kolekcja zwrócona przez zapytanie zawiera obiekty i nie kolekcje.This property always returns false because the collection returned by the query contains objects and not collections.

Dotyczy