ObjectQuery.IListSource.GetList Metoda

Definicja

Zwraca kolekcję jako IList używany do wiązania danych.Returns the collection as an IList used for data binding.

 virtual System::Collections::IList ^ System.ComponentModel.IListSource.GetList() = System::ComponentModel::IListSource::GetList;
System.Collections.IList IListSource.GetList ();
abstract member System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
override this.System.ComponentModel.IListSource.GetList : unit -> System.Collections.IList
Function GetList () As IList Implements IListSource.GetList

Zwraca

IList obiektów Entity.An IList of entity objects.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie ObjectQuery<T> jest rzutowane na interfejs IListSource.It can be used only when the ObjectQuery<T> instance is cast to an IListSource interface.

Ta metoda umożliwia powiązanie danych z wynikiem zapytania.This method enables data binding to the result of the query. Jest on wywoływany przez kontrolkę powiązaną z kolekcją.It is called by the control bound to the collection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Powiązywanie obiektów z kontrolkami.For more information, see Binding Objects to Controls.

Dotyczy