ObjectQuery.IQueryable.ElementType Właściwość

Definicja

Pobiera typ elementu wynikowego dla tego wystąpienia zapytania.Gets the result element type for this query instance.

property Type ^ System::Linq::IQueryable::ElementType { Type ^ get(); };
Type System.Linq.IQueryable.ElementType { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.ElementType : Type
 ReadOnly Property ElementType As Type Implements IQueryable.ElementType

Wartość właściwości

Type

TypeTyp elementu wynikowego dla tego wystąpienia zapytania.A Type that is the result element type for this query instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectQuery<T> wystąpienie jest rzutowane do IListSource interfejsu.It can be used only when the ObjectQuery<T> instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy