ObjectQuery.IQueryable.Provider Właściwość

Definicja

Pobiera LINQ IQueryProvider skojarzone z tym wystąpieniem zapytania.Gets the LINQ IQueryProvider associated with this query instance.

property System::Linq::IQueryProvider ^ System::Linq::IQueryable::Provider { System::Linq::IQueryProvider ^ get(); };
System.Linq.IQueryProvider System.Linq.IQueryable.Provider { get; }
member this.System.Linq.IQueryable.Provider : System.Linq.IQueryProvider
 ReadOnly Property Provider As IQueryProvider Implements IQueryable.Provider

Wartość właściwości

IQueryProvider

IQueryProviderSkojarzone z tym wystąpieniem zapytania.The IQueryProvider associated with this query instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ObjectQuery<T> wystąpienie jest rzutowane do IListSource interfejsu.It can be used only when the ObjectQuery<T> instance is cast to an IListSource interface.

Dotyczy