OleDbDataReader.GetBoolean(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako wartość logiczną.Gets the value of the specified column as a Boolean.

public:
 override bool GetBoolean(int ordinal);
public:
 virtual bool GetBoolean(int ordinal);
public override bool GetBoolean (int ordinal);
public bool GetBoolean (int ordinal);
override this.GetBoolean : int -> bool
abstract member GetBoolean : int -> bool
override this.GetBoolean : int -> bool
Public Overrides Function GetBoolean (ordinal As Integer) As Boolean
Public Function GetBoolean (ordinal As Integer) As Boolean

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Boolean

Wartość kolumny.The value of the column.

Implementuje

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą już być wartością logiczną lub jest generowany wyjątek.No conversions are performed; therefore the data retrieved must already be a Boolean, or an exception is generated.

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody poszukaj wartości null.Call IsDBNull to look for null values before calling this method.

Dotyczy

Zobacz też