OleDbDataReader.GetChar(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako znak.Gets the value of the specified column as a character.

public:
 override char GetChar(int ordinal);
public:
 virtual char GetChar(int ordinal);
public override char GetChar (int ordinal);
public char GetChar (int ordinal);
override this.GetChar : int -> char
abstract member GetChar : int -> char
override this.GetChar : int -> char
Public Overrides Function GetChar (ordinal As Integer) As Char
Public Function GetChar (ordinal As Integer) As Char

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Char

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Implementuje

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nieobsługiwane w programie System.Data.OleDb .Not supported for System.Data.OleDb.

Dotyczy

Zobacz też