OleDbDataReader.GetFloat(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako liczbę zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji.Gets the value of the specified column as a single-precision floating-point number.

public:
 override float GetFloat(int ordinal);
public:
 virtual float GetFloat(int ordinal);
public override float GetFloat (int ordinal);
public float GetFloat (int ordinal);
override this.GetFloat : int -> single
abstract member GetFloat : int -> single
override this.GetFloat : int -> single
Public Overrides Function GetFloat (ordinal As Integer) As Single
Public Function GetFloat (ordinal As Integer) As Single

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Single

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Implementuje

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje.No conversions are performed. W związku z tym pobrane dane muszą już być liczbą zmiennoprzecinkową o pojedynczej precyzji.Therefore, the data retrieved must already be a single-precision floating-point number.

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody poszukaj wartości null.Call IsDBNull to look for null values before calling this method.

Dotyczy

Zobacz też