OleDbDataReader.GetGuid(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako unikatowy identyfikator globalny (GUID).Gets the value of the specified column as a globally unique identifier (GUID).

public:
 override Guid GetGuid(int ordinal);
public:
 virtual Guid GetGuid(int ordinal);
public override Guid GetGuid (int ordinal);
public Guid GetGuid (int ordinal);
override this.GetGuid : int -> Guid
abstract member GetGuid : int -> Guid
override this.GetGuid : int -> Guid
Public Overrides Function GetGuid (ordinal As Integer) As Guid
Public Function GetGuid (ordinal As Integer) As Guid

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Guid

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Implementuje

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą już być unikatowym identyfikatorem globalnym.No conversions are performed; therefore the data retrieved must already be a globally unique identifier.

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody poszukaj wartości null.Call IsDBNull to look for null values before calling this method.

Dotyczy

Zobacz też