OleDbDataReader.GetName(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera nazwę określonej kolumny.Gets the name of the specified column.

public:
 override System::String ^ GetName(int index);
public:
 virtual System::String ^ GetName(int index);
public override string GetName (int index);
public string GetName (int index);
override this.GetName : int -> string
abstract member GetName : int -> string
override this.GetName : int -> string
Public Overrides Function GetName (index As Integer) As String
Public Function GetName (index As Integer) As String

Parametry

index
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

String

Nazwa określonej kolumny.The name of the specified column.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też