OleDbDataReader.GetTimeSpan(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako TimeSpan obiekt.Gets the value of the specified column as a TimeSpan object.

public:
 TimeSpan GetTimeSpan(int ordinal);
public TimeSpan GetTimeSpan (int ordinal);
member this.GetTimeSpan : int -> TimeSpan
Public Function GetTimeSpan (ordinal As Integer) As TimeSpan

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

TimeSpan

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Uwagi

Nie są wykonywane żadne konwersje; w związku z tym pobrane dane muszą już być TimeSpan obiektem.No conversions are performed; therefore, the data retrieved must already be a TimeSpan object.

IsDBNullPrzed wywołaniem tej metody poszukaj wartości null.Call IsDBNull to look for null values before calling this method.

Dotyczy

Zobacz też