OleDbDataReader.GetValue(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera wartość kolumny o określonym numerze porządkowym w formacie natywnym.Gets the value of the column at the specified ordinal in its native format.

public:
 override System::Object ^ GetValue(int ordinal);
public:
 virtual System::Object ^ GetValue(int ordinal);
public override object GetValue (int ordinal);
public object GetValue (int ordinal);
override this.GetValue : int -> obj
abstract member GetValue : int -> obj
override this.GetValue : int -> obj
Public Overrides Function GetValue (ordinal As Integer) As Object
Public Function GetValue (ordinal As Integer) As Object

Parametry

ordinal
Int32

Numer porządkowy kolumny liczony od zera.The zero-based column ordinal.

Zwraca

Object

Wartość, która ma zostać zwrócona.The value to return.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda zwraca DBNull dla kolumn bazy danych o wartości null.This method returns DBNull for null database columns.

Dotyczy

Zobacz też