OleDbDataReader.NextResult Metoda

Definicja

Przesuwa czytnik danych do następnego wyniku, odczytując wyniki instrukcji wsadowych SQL.Advances the data reader to the next result, when reading the results of batch SQL statements.

public:
 override bool NextResult();
public:
 virtual bool NextResult();
public override bool NextResult ();
public bool NextResult ();
override this.NextResult : unit -> bool
abstract member NextResult : unit -> bool
override this.NextResult : unit -> bool
Public Overrides Function NextResult () As Boolean
Public Function NextResult () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli istnieje więcej zestawów wyników; w przeciwnym razie false .true if there are more result sets; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Służy do przetwarzania wielu wyników, które mogą być generowane przez wykonywanie instrukcji wsadowych SQL.Used to process multiple results that can be generated by executing batch SQL statements.

Domyślnie czytnik danych jest ustawiany w pierwszym wyniku.By default, the data reader is positioned on the first result.

Dotyczy

Zobacz też