OleDbDataReader.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt IEnumerator, który może służyć do iterowania po kolekcji.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy