OleDbParameterCollection.AddWithValue(String, Object) Metoda

Definicja

Dodaje wartość na końcu OleDbParameterCollection.Adds a value to the end of the OleDbParameterCollection.

public:
 System::Data::OleDb::OleDbParameter ^ AddWithValue(System::String ^ parameterName, System::Object ^ value);
public System.Data.OleDb.OleDbParameter AddWithValue (string parameterName, object value);
member this.AddWithValue : string * obj -> System.Data.OleDb.OleDbParameter
Public Function AddWithValue (parameterName As String, value As Object) As OleDbParameter

Parametry

parameterName
String

Nazwa parametru.The name of the parameter.

value
Object

Wartość, która ma zostać dodana.The value to be added.

Zwraca

Dotyczy

Zobacz też