OracleBFile.Connection Właściwość

Definicja

Pobiera OracleConnection użycie przez to wystąpienie OracleBFile .Gets the OracleConnection used by this instance of the OracleBFile.

public:
 property System::Data::OracleClient::OracleConnection ^ Connection { System::Data::OracleClient::OracleConnection ^ get(); };
public System.Data.OracleClient.OracleConnection Connection { get; }
member this.Connection : System.Data.OracleClient.OracleConnection
Public ReadOnly Property Connection As OracleConnection

Wartość właściwości

OracleConnection

Połączenie ze źródłem danych.The connection to a data source. Wartością domyślną jest wartość null.The default is a null value.

Dotyczy