OracleBFile.FileName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę BFILE bez ścieżki.Gets the name of the BFILE without the path.

public:
 property System::String ^ FileName { System::String ^ get(); };
public string FileName { get; }
member this.FileName : string
Public ReadOnly Property FileName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa klasy bInformacje.The name of the BFILE.

Wyjątki

OracleBFileObiekt został zamknięty lub usunięty.The OracleBFile object is closed or disposed.

Uwagi

Dla Null , zwracany jest pusty ciąg.For Null, an empty string is returned.

Dotyczy